ÇALIŞTAYA ÇAĞRI

Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı:

GELECEĞE GÖSTERGEBİLİMLE BAKMAK

16-18 Haziran 2022, Avlu Kongre ve Kültür Merkezi-Balıkesir / Türkiye

 

Uluslararası Göstergebilim Çalıştayı 16-17-18 Haziran 2022’de Türkiye’nin Balıkesir şehrinde düzenlenecektir. Çalıştay, “Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı: Geleceğe Göstergebilimle Bakmak” başlığı altında ve farklı alanların göstergebilim ile ilişkileri bağlamında gerçekleştirilecektir. Söz konusu çalıştay, hem bulunduğu bölge hem de sunduğu programlarla önemli bir kültür merkezi olma özelliği taşıyan Balıkesir’de ve Balıkesir Büyükşehir Belediye’sinin cömert destekleriyle düzenlenecektir. Çalıştayın temel amacı, göstergelerin üretilmesi, yorumlanması ve imleri anlama süreçlerine yönelik bütün etmenlerin düzenli bir biçimde incelenmesi anlamına gelen göstergebilim alanında hem Türkiye’de hem de diğer ülkelerde yapılan araştırmaları ortaya koymak, göstergebilim alanında çalışmalar yapan bilim insanlarını bir araya getirmek, bilgi alışverişinde bulunmak,yarınlarda göstergelerin rolünü tartışmak, sonraki çalışmalar için iş birlikleri geliştirmektir.Bu amaçla göstergebilim çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınmış alandaşlarımızı çağrılı ya da katılımcı olarak çalıştayımızda bir araya getirerek, göstergebilimin kısa, orta ve uzun vadede nasıl bir gelişim sergileyeceğini sorgulamaktır.

 

Böylece bir yandan uluslararası düzeyde göstergebilim alanında araştırmalar yapan ya da araştırma yapmak isteyen bilim insanları bir araya getirerek karşılıklı işbirliği ve ortak çalışma alanlarıyla ilgili olanaklar tartışılacak; öte yandan göstergebilim uzmanlarının birbirleriyle iletişim yollarının geliştirilmesi sağlanacaktır.

 

Göstergebilim ve Yarın

Dünyanın sorunları artıyor. Bu sorunları çözmek için geliştirilen kuramlar, yaklaşımlar da her geçen gün artıyor. Hangisi en iyi çözüm önerisi getiriyor? Buna şimdiden karar vermek zor. Bu sonuçları çok ileride görebileceğiz.

Bizim uğraşı alanımız olan da bugünün insanını ve insanın geleceğe yönelik sorunlarını anlamaya yönelik yaklaşımlar geliştirmektedir. Bireyi her geçen gün daha fazla çevreleyen göstergelerle insanın nasıl yaşanabileceğini, bu göstergeleri anlamlama için ne tür yaklaşımlar geliştirilebileceğini ele alan göstergebilim, insanlık bilimleri içinde en fazla gelişim gösteren alanlardan birisidir. İletişim biçimleri her geçen gün gelişiyor ve iletişim sürecinde her zaman göstergeler kullanılıyor. İletişimin olduğu yerde anlamlama (semiosis) süreci de hep var olacaktır. Bu durum, günümüz insanının ve gelecekteki insanın göstergebilime daha fazla gereksinimi olduğunu göstermektedir.

Daha geniş açıdan bakıldığında, gelecekte göstergebilimin hangi alanlara öncelik vermesi gerekmektedir? Örneğin görsel bir toplum için göstergebilimin insanlığa ne oranda ve hangi düzlemde yararı olabilecektir?Ya da insanla insan, insanla hayvan, insanla makine, makine ile makine arasındaki iletişimin her aşamasında göstergebilime gerek var mı? Yapay zekânın herhangi bir aşamasında göstergebilime ve göstergebilimciye ihtiyaç duyulacak mı? Geleceğin kent tasarımında ya da nesne tasarımında kimler çalışmalı? Sorular arttırılabilir. Bunlara ek olarak, gelecekte göstergebilimci diye bir iş ve görev olacak mı? Bu alan gerekli mi? Gerekli ise, bir göstergebilimci hangi alanlarda çalışabilir. Bir işyerinde ya da yönetimci görünümünün oluşumunda göstergebilimciler olmalı mı? Bu tür sorular ve sorgulamaların, alanın uzmanlarınca belirli bir yöntemle tartışılması, bu sorulara yanıt ya da çözümler bulunması göstergebilimcilerin gelecekteki görevleri ve araştırma konuları arasında yer almaktadır.

Çalıştayın teması göstergebilim ışığında geleceğe bakmak olarak belirlenmiştir. İçinde yaşadığımız yüzyılın gereği olarak etrafımızdaki olgu ve olayları anlamlandırmada doyurucu sonuçlara ulaşabilme, değişen bakış açıları ve düşünme örnekleri geliştirebilme adına gerek gündelik yaşamda kişiler, toplumlar ve kültürlerarası gerekse bilimde alanlar arası etkileşimin işlevi oldukça büyüktür. Bu etkileşim sayesinde bilim, toplu yaşam ve dolayısıyla insanlık anlamlı bir şekilde ilerleme kaydetmektedir. Göstergebilim, insan bilimleri başta olmak üzere, pek çok bilim alanında inceleme yöntemleri geliştirmekte ve bir üstdil olma özelliği taşımaktadır. Yine göstergebilimin göstergelerin anlamlı dizilişleriyle üretilen dallarla ve toplumsal yaşamın her alanıyla sıkı bir etkileşim içinde olduğu bir gerçektir. Bu düşüncelerden yola çıkarak göstergebilim ve göstergebilimin sürekli yayılmakta olan etki alanının güncel çalışmalar ışığında yeniden değerlendirilmesinin ve bu değerlendirme sonuçlarının göstergebilime ve etkileşimde bulunduğu diğer alanlara katkı sağlayacağına inanıyoruz. Bu inançla geleneksel tek alanlı çalışmaların ötesine geçerek göstergebilimi alanlar arası çalışmaların üretilmesinde uygulayan tüm ulusal ve uluslararası bilim insanlarını Uluslararası Balıkesir Göstergebilim Çalıştayı’na davet ediyoruz.

 

Bu çalıştayın düzenleyicisi Türkiye’den (ANASEM) Anadolu Semiyotik Araştırmaları Derneği ve (TGÇ)Türkiye Göstergebilim Çevresi’dir. İşbirliği yapılan uluslararası kuruluş ise Asya Ülkeleri Göstergebilim Derneği’dir (ASIA : Asian Semiotics International Association).Türkiye’de göstergebilim alanında araştırmalar yapmak, yapılan araştırmaları desteklemek, göstergebilimin yöntemlerini öğrenmek, öğretmek ve bu yöntemlerle farklı alanlara yeni bakış açıları geçirmek amacıyla kurulan bu iki sivil toplum kuruluşu göstergebilim ışığında geleceğe bakmak üzere güçlerini birleştirmişler.